top of page

Professional Group

Public·17 members
Nicholas Nguyen
Nicholas Nguyen

Teen Titans GO Figure! V1.0.2 Apkمن به این بازی از پنج پنج می دهم چون واقعا عالیهاین بازی بر اساس کارتون teen titans go ساخته شده است که شخصیت های اصلی آن Robin_cyborg_best boy_starfire _raven هستندبرای کسایی که نمی دونن چطور بازی کنند در اول باید به یک فروشگاه بروید و یک فیگور رادیکال از شخصیت های اصلی پیدا کنید و می توانید فیگور های دیگر بخرید و بعد باید با افراد موجود در بازی بجنگید بعضی از این افراد یک ستاره روی سر خود دارند که اگر دکمه chat را بزنید به شما یک ماموریت می دهد و اگر ماموریت را انجام بدهید به شما مقداری سکه می دهدخلاصه این بازی ۹۴ فیگور به جای ۷۷ فیگور دارد ولی تورنومونت هایش با نسخه ۱ فرق دارد ولی تغییر اساسی که نسبت به نسخه یک کرده است به جز شهر جامپ دو شهر دیگر متروپلیس و گاتام نیز در بازی موجود استدر نسخه یک فقط می توانستید رابین باشید ولی در این نسخه می توانید هر یک از تیتان ها باشید
Teen Titans GO Figure! v1.0.2 Apk


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page